میلگرد استیل 304

میلگرد استیل 304 ، میلگردها در انواع مختلفی همچون میلگرد استیل، میلگرد آجدار و