گالوانیزه چیست؟

در این مقاله به فلز گالوانیزه ،روش ساخت ومصارف آن میپردازیم. فلزآهن در مقابل