برشکاری

برشکاری ، معمولاً قبل از اینکه قطعه ای توسط ورق کاری ساخته شود، ورق‌های