میلگرد SPK

میلگرد SPK یکی از فولاد های ابزار سرد کار موجود در بازار می باشد