آلیاژ داپلکس

فولادداپلکس جزوآلیاژهای خاص ویاسوپر آلیاژها میباشد الیاژ داپلکس از خواص مقاومت به خوردگی بالایی