جدول آنالیز فولادها

جدول آنالیز فولادها

جدول آنالیز فولادها به ما کمک خواهد کرد که آگاهانه انتخاب کنیم و فولاد مطلوب در دسترس ما قرار بگیرد و جدول آنالیز فولادهای پر مصرف در صنعت از راه های تکامل اطلاعات در این حوزه است . همچنین به ما کمک می کند تا بتوانیم در راستای نوع مصرف و انتخاب محصول اولیه دقیق تر عمل نماییم .

فولادهای قابل عملیات حرارتی

فولاد قابل عملیات حرارتی فولاد Ck45 ، Ck60، MO40 و موارد مشابه دیگر مانند VCN200 را در گروه فولادهای عملیات حرارتی پذیر می توان جای داد . فولادهای قابل عملیات حرارتی برای ساخت قطعات طول بلند در ماشین آلات و وسایل نقلیه که نیاز به استحکام و مقاومت کششی بالا و انعطاف پذیری خوب در برابر شکست دارند استفاده می شود .

همچنین از موارد پر کاربرد آن می توان به میل لنگ‌ها، محورهای غیر هم مرکز، اجزاء و قطعات دندانه دار، شفت‌ های مربوط به صنایع سیمان، شاسی اتومبیل و صفحه دیسک اشاره کرد .

جدول آنالیز فولادها ی قابل عملیات حرارتی

%W%W%V%V%NI%NI%MO%MO%CR%CR%MN%MN%SI%SI%C%Cمشخصات فولادشماره استانداردشماره
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax   
     0/4 0/1 0/40/50/8 0/40/320/39CK351/11811
     0/4 0/1 0/40/50/8 0/40/420/5C451/05032
     0/4 0/1 0/40/50/8 0/40/420/5CK451/11913
     0/4 0/1 0/40/60/9 0/40/570/65CK601/12214
     0/4 0/1 0/40/60/90/150/350/70/8CK701/12485
               0/35C211/04326
          0/81/10/250/50/360/4440MN1/11577
 1/122        0/91/2 0/40/320/435MN1/05618
           1/6 0/55 0/2ST521/05709
        0/91/20/60/9 0/40/30/3734CR41/703310
        0/91/20/60/9 0/40/340/4137CR41/703411
        0/91/20/60/9 0/40/380/4541CR41/703512

فولادهای ساختمانی آلیاژی

جدول آنالیز فولادها ی ساختمانی آلیاژی

%W%W%V%V%NI%NI%MO%MO%CR%CR%MN%MN%SI%SI%C%Cمشخصات فولادشماره استانداردشماره
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax   
۰/۹۱/۲۰/۱۵۰/۳۰/۹۱/۲۰/۵۰/۸۰/۴   36CRNIMO41/65111
      1/82/20/30/51/82/20/30/6 0/430CRNIMO81/65802
      1/31/70/150/31/31/70/50/8 0/434CRNIMO61/65823
        0/150/30/91/20/60/9 0/425CRMO41/72185
        0/150/30/91/20/60/9 0/442CRMO41/72256
        0/150/30/91/20/50/8 0/450CRMO41/72287
      1/41/70/20/30/91/40/50/70/150/3540NICRMO61/65658
        0/150/30/91/20/60/9 0/434CRMO41/72209

فولادهای نیترات (آنالیز فولادهای پر مصرف در صنعت)

جدول آنالیز فولادها ی نیترات

%W%W%V%V%NI%NI%MO%MO%CR%CR%MN%MN%SI%SI%C%Cمشخصات فولادشماره استانداردشماره
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax   
        1/21/50/60/90/150/350/30/3734CRAL61/85041
      0/20/351/51/80/40/7 0/40/380/4541CRALMO71/85092
  0/10/2  0/150/252/32/70/40/7 0/40/270/3431CRMOV91/85193

فولاد ابزار سرد ( آنالیز فولادهای پر مصرف در صنعت )

جدول آنالیز فولاد ابزار سرد

%W%W%V%V%NI%NI%MO%MO%CR%CR%MN%MN%SI%SI%C%Cمشخصات فولادشماره استانداردشماره
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax   
  0/60/8      11120/150/450/10/4X210CR121/20801
          11120/150/450/10/4X210CRW121/24362
    0/91/1  0/60/811120/150/450/10/4X155CRVMO1211/23793
  0/40/50/10/5  0/50/711120/20/40/250/4X165CRMOV121/26014
  0/50/70/050/15    0/50/711/20/150/35100MNCRW41/25105
  1/82/10/150/2    0/91/20/20/40/81/145WCR71/25426
  1/82/10/10/2    0/91/20/1540/450/50/760WCRV71/25507
    0/050/15    0/20/51/92/10/10/490MNCRV81/28428
    0/070/12    0/50/80/20/40/150/3115CRV31/22109
  11/3      0/91/10/81/10/10/4105WCR61/241910

فولاد ابزار گرم کار ( آنالیز فولادهای پر مصرف در صنعت )

جدول آنالیز فولاد ابزار گرم کار

%W%W%V%V%NI%NI%MO%MO%CR%CR%MN%MN%SI%SI%C%Cمشخصات فولادشماره استانداردشماره
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax   
  0/250/5  1/11/44/85/50/30/50/91/20/360/42X38CRMOV511/23431
  0/91/1  1/21/54/85/50/30/50/91/20/370/43X40CRMOV511/23442
44/50/50/7    2/22/50/20/40/150/30/250/35X30WCRV531/25673
890/30/4    2/52/80/20/40/150/30/250/35X30WCRV931/25814
1/21/40/150/4  1/31/655/60/30/60/91/20/320/4X37CRMOW511/26065
  0/070/121/51/80/250/350/60/80/650/950/10/40/50/655NICRMOV61/27136
  0/070/12  0/450/5511/20/650/950/10/40/50/656NICRMOV71/27147
  0/40/7  2/73/34/75/20/30/60/30/50/350/4X38CRMOV 531/23678
  0/40/7  2/632/73/20/150/450/10/40/280/35X32CRMOV331/23659

فولاد های فنر ( آنالیز فولادهای پر مصرف در صنعت )

جدول آنالیز فولادها ی فنر

%W%W%V%V%NI%NI%MO%MO%CR%CR%MN%MN%SI%SI%C%Cمشخصات فولادشماره استانداردشماره
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax   
  0/250/5  1/11/44/85/50/30/50/91/20/360/42X38CRMOV511/23431
  0/91/1  1/21/54/85/50/30/50/91/20/370/43X40CRMOV511/23442
44/50/50/7    2/22/50/20/40/150/30/250/35X30WCRV531/25673
890/30/4    2/52/80/20/40/150/30/250/35X30WCRV931/25814
1/21/40/150/4  1/31/655/60/30/60/91/20/320/4X37CRMOW511/26065
  0/070/121/51/80/250/350/60/80/650/950/10/40/50/655NICRMOV61/27136
  0/070/12  0/450/5511/20/650/950/10/40/50/656NICRMOV71/27147
  0/40/7  2/73/34/75/20/30/60/30/50/350/4X38CRMOV 531/23678
  0/40/7  2/632/73/20/150/450/10/40/280/35X32CRMOV331/23659

فولاد های بلبرینگی ( آنالیز فولادهای پر مصرف در صنعت )

جدول آنالیز فولادها ی بلبرینگی

%W%W%V%V%NI%NI%MO%MO%CR%CR%MN%MN%SI%SI%C%Cمشخصات فولادشماره استانداردشماره
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax   
        1/351/650/250/450/150/350/91/05100CR61/35051
        1/41/6511/20/50/70/91/05 100CRMN61/35202
  0/050/15  0/20/351/61/90/30/450/150/350/830/986CRMOV71/23273
      0/20/351/61/90/20/40/20/40/80/9  85CRMO71/23044
        0/550/70/750/90/20/30/350/770CR21/20075
        1/31/50/50/70/150/31/41/6145CR61/20636

فولادهای قالب پلاستیک

جدول آنالیز فولادها ی قالب پلاستیک

%W%W%V%V%NI%NI%MO%MO%CR%CR%MN%MN%SI%SI%C%Cمشخصات فولادشماره استانداردشماره
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax   
      0/20/351/61/90/20/40/20/40/80/940CRMNMOS861/23121
      0/150/251/82/11/31/60/20/40/350/4540CRMNMO71/23112
    _111/31517_1_10/330/43X36CRMO171/23163

فولاد های سمانتسیون

جدول آنالیز فولادها ی سمانتسیون

%W%W%V%V%NI%NI%MO%MO%CR%CR%MN%MN%SI%SI%C%Cمشخصات فولادشماره استانداردشماره
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax   
    33/5  0/60/90/40/7 0/40/140/215NICR131/57521
    1/41/7  1/41/70/40/60/150/40/120/1715CRNI61/59192
    1/82/1  1/82/10/40/60/150/40/150/218CRNI81/59203
        0/81/111/3 0/40/140/1916MNCR51/71314
        11/31/11/4 0/40/170/2220MNCR51/71475
   0/02 0/30/40/60/71/150/41 0/350/080/1813CRMO4-51/73356
  0/250/35 0/611/21/21/50/30/60/30/60/170/2521CRMOV5-111/80707
    0/40/70/150/250/350/70/650/95 0/40/170/2320NICRMO2-21/65238
    1/41/70/250/351/51/80/50/9 0/40/150/2118CRNIMO7-61/65879
        11/31/11/4 0/40/170/2220MNCRS51/714910

فولادهای ضد زنگ استیل

جدول آنالیز فولادها ی ضد زنگ استیل

%W%W%V%V%NI%NI%MO%MO%CR%CR%MN%MN%SI%SI%C%Cمشخصات فولادشماره استانداردشماره
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax   
    810/5  1214 1/5 10/160/25X20CR131/40211
        1719 2 1 0/07X5CRNI18-101/43012
    101321316/518/5 2 1 0/07X5CRNIMO 17-12-21/44013
    912  1719 2 1 0/08X6CRNITI 18 101/45414

فولادهای خوش تراش اتومات

جدول آنالیز فولادها ی خوش تراش اتومات

%W%W%V%V%NI%NI%MO%MO%CR%CR%MN%MN%SI%SI%C%Cمشخصات فولادشماره استانداردشماره
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax   
          0/91/3 0/05 0/149SMN281/07151
           1/3 0/05 0/149SMNPB281/07182

جدول آنالیز فولادهای پر مصرف در صنعت از راه های تکامل اطلاعات در این حوزه است . همچنین به ما کمک می کند تا بتوانیم در راستای نوع مصرف و انتخاب محصول اولیه دقیق تر عمل نماییم .

اگر قصد خرید محصولات استیل برای مصارف خود را دارید ، می‌توانید از برند معتبر و حرفه‌ای آرتا استیل تهران که تجربه کافی در زمینه ارائه محصولات استنلس استیل دارد ، محصول مورد نظر خود را سفارش دهید. همچنین شما به راحتی می‌ توانید با کارشناسان ما تماس و نسبت به ثبت سفارش خود اقدام نمایید .

نظر دهید

Phone icon
Call Now Button