سپری آهنی

سپری آهنی ؛ سپری ها را به شکل T تولید می‌کنند و از دو

نبشی ناب تبریز

نبشی ناب تبریز ؛ به دلیل کیفیت بسیار برتر و تقاضای فراوان، نبشی ناب