قیمت لوله صنعتی

قیمت لوله صنعتی  مانند سایر لوله ها از جمله قیمت لوله گالوانیزه بر اساس مقاومت ،