سپری آهنی

سپری آهنی ؛ سپری ها را به شکل T تولید می‌کنند و از دو